Uppdaterat den 1 februari 2017

 

Tacka Gud för att du är döpt till Kristus

Allt sedan den första kristna tiden har man bland kristna låtit döpa sina barn. När Petrus predikade på den första Pingstdagen så kopplade han dopet till omvändelse. Då kanske någon invänder att spädbarn kan väl inte omvända sig och de har ju ingen syndaskuld. Men Petrus säger att löftet om dopets välsignelse och löftet om den Helige Ande gäller för er och era barn. Och familjetänkandet är mycket starkt genom HELA BIBELN. Ingenstans i Nya Testametets skrifter finns det ens en antydan till att de allra minsta barnen skulle undantas när övriga familjen blev kristna och lät sig döpas. Inte ett ord eller så mycket som en antydan om att de allra minsta skulle undantas.

 

Och anledningen till detta finns i den bibliska linjen där dopet är det Nya förbundets motsvarighet till omskärelsen i Gamla förbundet (där gossebarnen omskars men flickorna räknades också med i förbundet). I Kol. 2 ger Paulus oss denna mycket tydliga koppling. Och observera att omskärelsen i gamla förbundet kunde ges till barn såväl som till vuxna. Likadant var det bland de första kristna vad dopet till Kristus beträffade. Det gavs till barnen hos de första kristna och dopet gavs till vuxna eftersom de inte blivit döpta som barn då det kristna dopet inte fanns när de själva vara spädbarn.

 

Någon invänder; kan man verkligen säga att omskärelsen, som var förbundstecknet i gamla förbundet, är en motsvarighet till nya förbundets  förbundstecken; dopet? Och då är det ju så med omskärelsen i gamla förbundet som det är med övriga gammaltestamentliga förebilder på kommande Nytestamentliga sanningar och andliga verkligheter att förebilderna bara är bleka skuggbilder på de andliga verkligheter som kommer i Jesus i Nya förbundet.

Gamla förbundet gjorde skillnad på män och kvinnor, judar och greker, slavar och fria, omskurna och oomskurna. Men i nya förbundet heter det att vi genom Kristus kan mottaga dopet eftersom det inte görs dessa skillnader - dvs ingen könsdiskriminering, ingen etnisk diskriminering, ingen social diskriminering utan vi är ETT i Kristus.

Och de första kristna döpte sina spädbarn och de uppfostrades i enlighet med Jesu missionsbefallning, allt efter det att de växte upp, om att hålla allt vad han har befallt oss.

 

Så till sist; är du på Jesus troende så ska du med frimodighet låta döpa dina spädbarn och gör det i visshet om att du står i den urkristna dopsynen och en tradition som går tillbaka till de första kristna.

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 7 jan. 2017

Med anledning av att dopet debatteras i bloggvärlden så lägger jag här ut något som jag själv skrev här på hemsidan för några år sedan:

 

Min dopsyn

Spädbarnen tillhör Guds rike och Guds rike tillhör dem, dvs spädbarnen är frälsta. Om ett spädbarn dör så kommer det till himlen, och någon annan väg in i himlen för en människa finns inte än den som går genom frälsningen i Jesus. Vad innebär det? Jo, att spädbarnet är frälst genom Jesu försoning och därmed en fullt lämplig dopkandidat.

Dopet är bland annat en bekräftelse på att man redan lever i frälsningen. Rövaren på korset blev frälst, men inte döpt och blev ändå lovad evig salighet. Att i synnerhet barnen till kristna föräldrar ska döpas är både bibliskt och helt i paritet med orden i Jesu missionsbefallning: ”Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.”  

Alltså spädbarnen döps och sedan får de allt under det att de växer och mognar undervisas om vad den kristna tron handlar om. För många kristna är det också så att man inte har en speciell dag att peka på då man gjorde ett direkt medvetet ställningstagande att tro på och följa Jesus, utan man har vuxit in i den kristna tron, som också för oss alla livet igenom innebär en daglig omvändelse. Vi är alla kallade att leva i omvändelsen, eftersom vi hela tiden syndar i tankar, ord och gärningar och inte blir syndfria i den bemärkelsen innan vi fullkomnas hemma hos Gud en gång.

Men inget är så kristet och så naturligt och så rätt som att kristna föräldrar bär fram sina barn till dopet och sedan både med sitt liv och senare med sina ord undervisar sitt barn i den kristna tron, precis som Jesus befallt. En god förälder undervisar sitt barn från första dagen det är fött, inte i första hand med ord men med sin kärlek och omsorg och sina förböner, vilket kanske är den helt avgörande undervisningen för barnets framtida personliga utveckling och Gudstro.

 

Jag håller helt med Esbjörn Andersson i Samtalsforumet om att omskärelsen på gossebarn är en förebild på dopet och att Paulus gör den kopplingen. Men med den förebilden är det precis som med alla andra förebilder i gamla testamentet på nytestamentliga sanningar, nämligen att de är skuggbilder av något som alltid är mycket större och mycket härligare. Så är det också med omskärelsen av gossebarnen, det är en skuggbild. Därför att i nya testamentets omskärelse, det kristna dopet, så är det inte längre begränsat till man eller kvinna, (ingen könsdiskriminering), träl eller fri, (ingen social diskriminering) jude eller grek (ingen etnisk diskriminering), inte något som sker på köttet utan i människans ande  och är grundat i den frälsning som finns i Jesu försoningsverk på Golgata. Spädbarnen är inneslutna i det frälsningsverket och Guds rike tillhör dem enligt Jesu egna tydliga ord.

 

Att sedan spädbarnet trots kristen uppfostran senare kan komma att säga nej till Gud, är ett problem, precis som det är ett problem att även den vuxendöpte kan avfalla och säga nej till Gud och till det dop man tog emot.

 

Beträffande omskärelsen som en dunkel gammaltestamentlig förebild på dopet, så var det mycket vanligare förr i tiden att man bland spädbarnsdöpare lyfte fram den sanningen i dopförkunnelsen. På senare årtionden har detta som jag anser starka argumentet för spädbarnsdopet tonats ned bland spädbarnsdöpande pastorer och präster. Jag frågar mig varför och har ofta grubblat över varför det argumentet idag inte är lika vanligt som det var förr i tiden i dopförkunnelsen. Min personliga teori om det är att man i vår tid börjat tycka att det är lite genant att vårt kristna dop skulle ha teologiska rötter i något ”så judiskt” och ofta så föraktat som omskärelsen i gamla förbundet, och man har omedvetet distanserat sig från något som kan uppfattas som judiskt. Senare årtiondens växande antisemitism har även i denna fråga satt sin prägel.

 

Detta är nu ytterst kortfattat och ofullständigt när det gäller hur jag ser på dopet idag, efter att i många år brottats med dopfrågan. Idag är det dock en fråga där jag ”landat” och kan säga att jag funnit en övertygelse som är fast och som jag anser vara väl förankrad i Bibeln.

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 26 sep. 2016

 

>>The Christianising Of Occult Techniques - Chris Lawson

 

Uppdaterat den 23 juli 2016

 

Olof Edsinger: >>Normkritik och Bibeln

 

Uppdaterat den 10 juli 2016

"Everything outside of Christ is rubbish"

av Zac Poonen Bangalore Church/Christian Fellowship

Church India >>HÄR

 

Uppdaterat den 28 feb. 2016

 

Undervisning från Jan Johansson, i Sundsgruppen,

ang. den Helige Ande och hans verk:>>HÄR

 

 

 

Uppdaterat den 7 januari 2016

 

Vill varmt rekommendera Janne Ohlins bibelstudium: >>FÅGELFÄNGARENS SNARA

 

Uppdaterat den 28 december 2015

 

Förväntningar inför 2016

 

Lennart Jareteg skriver idag bland annat om Mark Biltzs ”upptäckt” ang. tetraderna, och han förkastar detta som tomma spekulationer. Jag tillhör dem som verkligen tror på att även den senaste tetraden kommer visa sig vara en signalerande fyrbåk likt de tidigare. Visst kan man fråga sig varför det i så fall inte funnits fler tetrader när andra stora händelser ägt rum, men i det profetiska ljuset är judarnas återvändande till Jerusalem 1948 respektive till Jerusalem 1967 gigantiska händelser. Tetraderna ägde ju inte rum exakt på året för dessa stora händelser i judafolkets historia, men ändå i närheten av dem. Jag tror att det kommer visa sig att även tetraden 2014/2015 har infallit kring ännu ett stort vägskäl i judafolkets historia. Vi är alltjämt inne i samma år som tetraden och mycket tyder ju på att vi snart (kanske under 2016) kommer få se ett stort historiskt vägskäl i judarnas historia äga rum. Vad det kan bli vet bara Gud, men det ligger ju inte långt borta att ana att det kan bli ett historiskt fredsavtal (den falska freden) och Antikrists framträdande. Dvs. jag skulle inte vid dags dato säga att den senaste tetraden inte visat sig vara en signalerande fyrbåk i tiden.

 

Sen vill jag för egen del säga att jag så mycket hellre tillhör dem som spånar (en del kallar det spekulerar) kring tecken på Jesu tillkommelse, än dem som resonerar som om det ännu skulle dröja tusentals eller hundratals år innan Jesus återkomst står för dörren. Varför förkastar jag såna tankar? Jo, därför att vi sammantaget har så starka tidstecken på att Jesus snart kommer tillbaka, så att vi har all anledning att förvänta att detta snart kommer inträffa. Likaså är jag fullt övertygad om att vi i Herrens Högtider (obs de är inte bara judarnas) har en viktig karta att ge akt på. Vi vet att de första fyra högtiderna (Vårhögtiderna) gick i uppfyllelse på ett och samma år och på exakt respektive Högtidsdag, dvs den vår när Jesus led, dog, uppstod och sände sin Ande på Pingstdagen. Då är det rimligt att ana att de återstående Hösthögtiderna som talar om Jesu återkomst och tidsålderns avslutning, kommer att få sin uppfyllelse på motsvarande sätt. Min övertygelse är att den kunskap som ska växa till i ändetiden, enligt Daniels profetia, bland annat har att göra med de signaler Gud lagt både i ”tecken i skyn” och i det som är signalerande Högtider instiftade redan i 3 Mos. 23.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

 

 

 

Uppdaterat den 25 september 2015

 

Den avslutande blodmånen

 

Rune Johansson skriver i samtalsforumet:

 

Natten till måndag avslutas den nu aktuella Högtidstetraden med den fjärde och sista blodröda månen. Förmörkelsen kombineras med en sk supermåne, dvs att månen befinner sig på det kortaste avståndet till jorden på sin ellipsbana, vilket resulterar i att månen kommer att upplevas som större än i normalfallet. Väderutsikterna för stora delar av landet talar om klart till halvklart väder under natten till måndagen vilket kan ge goda förutsättningar att studera förmörkelsen. I länkarna nedan framgår de exakta klockslagen för respektive fas i förmörkelsen.

I Jerusalem kommer blodmånen att bli något alldeles speciellt då som sagt det är en supermåne samtidigt som månen under förmörkelsen där kommer att synas ganska nära horisonten vilket ytterligare förstärker känslan av att månen upplevs som stor.

Måndagens förmörkelse är den sista förmörkelse som äger rum i en Högtidstetrad på 567 år. Nästa Högtidstetrad kommer att ske 2582-83, fast då har vi med säkerhet sedan länge en annan himmel.

Den nu aktuella Högtidstetraden är den tredje i det mönster av Högtidstetrader som inleddes i samband med staten Israels bildande och fortsatte med den 2:a i samband med återföreningen av östra Jerusalem. Vi som tror på att Herren genom tecken i skyn signalerar var vi befinner oss på tidsaxeln kan förvänta oss att något dramatiskt kommer att ske i den judiska historien under en nära framtid.

www.timeanddate.com/eclipse/in/sweden/goteborg

www.svt.se/vader/fragor_och_svar/blodmane

Rune

 

 

Uppdaterat den 16 september 2015

 

Tecken i skyn

 

Jag tror att de som förlöjligar de signaler Gud, himmelens och jordens Skapare, lagt i teraderna kan komma att ångra sig djupt. Solen och månen är satta till att vara tecken i skyn som ”utmärker särskilda tider, dagar och år”. Som ofta med Guds ord så finns det många profetiska bottnar och uppfyllelser. Detta med tetrader och dess blodröda månar exakt på Högtiderna – Påskdagen, Lövhyddohögtiden, Påskdagen, Lövhyddohögtiden – är ju också en kunskap som vi först nu i ändetiden kunnat se och förstå. Men hjälp av NASAs uträkningar har vi fått fakta som varit okända genom seklerna. Danielsboken som är en starkt profetisk bok och som talar om Årsveckor, har också ett löfte från ängeln Mikael angående det profetiska Daniel fått se. Så här står det i Dan. 12:4 ” Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor." (i 1917 års översättning: ”Men du Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid; många kommer rannsaka den, och insikten skall så växa till.” )

 

Jag tror för min del att när Bibeln talar om  tecken i solen och månen i samband med tidsålderns avslutning så kommer det ske i olika bemärkelser, och blodmånar på Herrens Högtider är då säkert ett av flera tecken vi kommer får se i skyn.

 

Men med detta är det som det alltid är med tidstecken – varje tidstecken kan var för sig avfärdas, av den som inte vill tro, som tillfälligheter och därmed inget att bry sig om.

Gud give att vi är ett folk som förstår att tyda tidens tecken.

 

 

 

Berndt Isaksson

 

Uppdaterat den 6 september 2015

 

Dan Johansson:>>Tider och stunder. Blodmånar och Shemitah med Basunklang.

 

Uppdaterat den 5 september 2015

 

>>Shemitah 2015 with Jonathan Cahn | What You Need To Know!

 

Uppdaterat den 12 augusti 2015

 

Ny Runes Hörna: >>Shemitah och Hösthögtiderna

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 9 augusti 2015

 

Mark Biltz är alltid inspirerande att lyssna till >>HÄR

 

Uppdaterat den 29 juli 2015

 

Kära vänner

 

Ni ska verkligen inte missa Mark Biltzs föredrag som han höll den 27 juli om detta som han nu talat om allt sedan 2008 och som bara växer i styrka och klarhet, devs hur Gud har satt tecken och signaler på himlavalvet och i relation till den bibliska kalendern. Mycket inspirerande:

 

Klicka här:  >>Monday, July 27, 2015: Prophecy Summit Northwest - Pastor Mark Biltz

 

 

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 20 maj 2015

 

Vatikanen politiseras >>HÄR

 

 

Uppdaterad den 1 april 2015

 

Jag blev ikväll tipsad om ett intressant program som sändes den 9 mars och där Jonathan Cahn, Mark Biltz och Bill Sauls deltar.. Man diskuterar Högtidstetrader, Shemittah, Jubilee, Mellanöstern etc.

 

http://www.itbn.org/index/detail/lib/Praise%20the%20Lord/ec/c2YWZ1czpVBIP5YR_5JGgLxLUMlodMPK

 

 

 

Uppdaterat den 1 april 2015

 

 

 

Bed för judafolket under det att den tredje blodröda månen i tetraden äger rum den 4 april. Läs om det böneuppropet >>HÄR

 

 

 

 

 

Uppdaterat den 24 september 2014

 

I kväll nytt år – men inte vilket år som helst >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 14 juni 2014

 

Världsläget och tetraden

I samband med den första blodröda månen i tetraden 2014/2015, och därefter, har världen blivit snabbt mörkare och kusligare. Krisen i Ukraina går inte mot en lösning utan trappas upp och fördjupas. Syrien som lidit under lång tid av inbördeskrig har gått in i en ännu värre fas. Irak har fallit i terroristernas våld och människor i hundratusentals tvingas på flykt. Samtidigt anar vi att något ”stort” är på gång i Mellanöstern genom Påvens medlande. Ska ”förbundet med de många bli upprättat” genom hans försorg?

 

Vad kommer blodröda måne nummer två, under hösten, att markera?

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 15 april 2014

 

The Coming Four Blood moons. Förkunnelse av  John Hagee

 

Del 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lqk3XdMkDY

 

Del 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=4OB4z6lxbTo

 

Del 3

 

https://www.youtube.com/watch?v=pvgAMHpXW9Q

 

 

 

Uppdaterat den 14 april 2014

 

Saxat från >>Samtalsforumet

Mikael W, www.jesus-kommer-snart.blogspot.dk

 

I morgen den 15 April börjar den tetrad av fyra blodröda månar som alla fyra inträffar på Herrens högtider. Den första inträffer alltstå i morgon den 15 April på Pesach, som är den judiska påsken.

När vi ser på de sista tetrader som har inträffat så har det inneburit krig för det judiska folket, men som samtidigt har berikat och välsignat folket på olika sätt. Första gång i 1948 fick judarna landet tillbaka som vi vet, andra gången fick dom huvudstaden. Vad denna tetraden pekar på får vi se. Men om vi skulle uppleva samma form av mönster så kommer vi möjlighen att få se ett krig i mellanöstern och att det sker något som välsignar Israel med något som dom inte har i förvägen. Kanske kommer vi att få se det tredje templet uppbyggt.

I så fall kommer det vara det templet som Antikrist kommer att förhäva sig själv i, sätta upp förödelsens styggelse och göra sig själv till Gud. En del kallar denna tretrad för ”vedermödans tedtrad” då den pekar på händelser den här världen kommer att få uppleva under den sista årsveckan.

God Bless!

Mikael W

 

 

Uppdaterat den 5 mars 2014

 

Saxat från >>Samtalsforumet

2014-03-05 22:24:13 - Rune J

Då jag blivit uppmärksammad på att min kritik av Andreas Frosts klipp rörande Högtidstetraderna, ifrågasatts på andra bloggar vill jag ytterligare en gång, en och sista gång klargöra vad kritiken handlar om.

Jag har inget problem med att man har olika uppfattningar om Högtidstetradernas betydelse och om detta är tecken som visar på ändetiden eller inte. Självfallet får var och en ha sin egen uppfattning i frågan.

Vad som redan framgick i min tidigare kritik så var det ett flertal rena sakfel som jag anser är allvarligt och syftar till att vilseleda och mörklägga sanningen.

Vad Biltz anser i frågan och vilka tolkningar han gör får han själv svara för och det är inte det min kritik handlar om i det aktuella fallet.

Det finns flera sakfel och antydningar vi kan lämna därhän för att inlägget inte skall bli för långt,bl.a. gäller detta talet om varningar etc. Detsamma gäller Högtidstetrader under 700- och 800-talen då det är näst intill omöjligt att verifiera om dessa överhuvudtaget ägt rum.

De allvarligaste felen i ett klipp som innehåller en mängd sakfel är när man menar att tetraden efter Israeliska statsbildningen inte inleddes förrän över ett år senare vilket är fel. Felaktiga påståenden fortsätter sedan med att man menar att Högtidstetraden 1967-68 startade först 10 månader efter att sexdagarskriget slutade. Den första förmörkelsen ägde rum en dryg månad INNAN kriget bröt ut. Man fortsätter med felaktiga påståenden då man menar att den sista förmörkelsen dröjde till 28 månader efter junikriget.

Vidare menar man genom att peka på att förmörkelser under judiska högtider är vanliga. Allt är relativt och självklart faller vissa förmörkelser på de judiska högtiderna Påsk och Lövhyddohögtiden, detta är ju helt normalt men har inget med Högtidstetraderna att göra vilket väl frågan handlar om.

Sedan följer ett riktigt klavertramp när man påstår att fyra förmörkelser i följd (tetrad)är vanligt förekommande. Hur kan man mena att detta är vanligt förekommande när det skett 11 gånger under de senaste 500 åren. Av dessa 11 har endast TVÅ varit Högtidstetrader som båda skett i samband med profetiskt viktiga event för det judiska folket, statsbildningen och återtagandet av Östra Jerusalem.

I avslutningen konstaterar man att allt är bluff. Skaparen av klippet borde istället fråga sig vem som bluffar. Det är häpnadsväckande att man kan göra så många felaktiga påståenden under endast 12 minuter.
Nej detta klipp är skapat för att vilseleda och göra illasinnade tolkningar. Oavsett vad man har för åsikt om Högtidstetraderna skall vi väl ändå hålla oss till fakta.

Mvh Rune

Uppdaterat den 24 februrai 2014

 

Saxat från >>Samtalsforumet

 

2014-02-24 16:47:15 - Bemötande av Andreas Frosts klipp rörande Högtidstetraderna

Man blir bara trött när man ser ett sådan här klipp. Så många vändningar och tvistningar för att försöka bevisa något som de ändå misslyckas med. En sådant här klipp produceras endast för att vilseleda Guds folk i den sista tiden. Jag skall här endast beröra några av de förvanskningar som presenteras.

Vi kan med säkerhet veta att endast tetraderna 1493-94, 1949-50, 1967-68 samt den nu aktuella 2014-15 sammanfaller med de judiska Högtiderna Påsk och Lövhyddohögtiden. Här pekar man på två ytterligare Högtidstetrader åren mellan NT-tid och 1493-94. (Har för mig att Biltz just pekat på svårigheterna att fastställa Högtidstetrader tidigare än 1493-94) Andra källor nämner till och med tre tidigare Högtidstetrader. Dessa påståenden är med all sannolikhet fel då man till exempel placerar höstförmörkelserna både på Jom Teruah och Jom Kippur vilket är en astronomisk omöjlighet. Det finns alltså vissa svårigheter att fastställa dessa eventuella tidiga Högtidstetrader då kalenderbyten har ägt rum. Det mesta pekar dock på att inga Högtidstetrader ägt rum mellan Biblisk tid och 1493-94.

Exemplen från Upp,Matteus och Hesekiel syftar troligen på händelser vid Jesu återkomst men detta förtar ju inget av sambanden mellan tetraderna 1949-50 och 1967-68 och dess anknytning till statsbildningen och återtagandet av Östra Jerusalem.(Förövrigt är ju både månen och solen vända i mörker vid alla totala solförmörkelser.)

När man pekar på att Högtidstetraden 1967-68 startade först 10 månader efter att sexdagarskriget slutade är detta ett rent sakfel, den första förmörkelsen ägde rum en dryg månad INNAN kriget bröt ut.

Man menar också att förmörkelserna inte timar med några speciella händelser de aktuella dagarna. Om profetiska mycket viktiga händelser som statsbildningen 1948 och Östra Jerusalem 1967 äger rum och dessa sedan bekräftas med en Högtidstetrad något år efter händelsen, timar den då inte? Detta handlar ju om cirka ETT år under flera århundraden, en näst intill försumbar tid beträffande profetiska Bibliska händelser.

Vidare undra man varför det inte skedde ytterligare varningar till det judiska folket vid visa tragiska händelser i den judiska historien. Feltänk igen, så långt vi kan förstå är dessa Högtidstetrader inga varningar utan snarare konfirmationer av att profetiska händelser ägt rum.

Man undrar också varför 1493-94 var en negativ händelse och 1949-50 och 1967-68 positiva event? Ja vi har inte sett ev händelser förknippade med den nu aktuella tetraden, vissa tecken kan tyda på att detta blir en negativ Högtidstetrad.

Klippet fortsätter med att det inte är ovanligt med totala förmörkelser på judiska Högtider. Nej självklart infaller vissa förmörkelser på de judiska Högtiderna Påsk och Lövhyddohögtiden det är ju den astronomiska möjligheten för dem att infalla under månaderna Nisan och Tishri om det sker förmörkelser under dessa månader.
Tittar vi däremot på sannolikheten för att tetrader skall inträffa blir frekvensen betydligt mindre. Under de senaste 500 åren har endast 11 tetrader ägt rum varav två har varit Högtidstetrader vilka också varit en bekräftelse på mycket viktiga profetiska skeenden (1949-50 och 1967-68). Hur kan man då påstå att fenomenet är tämligen vanligt?

Nej, ett sådant här klipp är utlagt av krafter som vill mörklägga sanningen på samma sätt som vi nu sker allt mer villospår inom många kyrkor.

Mvh Rune

 

Uppdaterat den 23 februari 2014

 

Profetiska året 2015

 

Det är en sak som Mark Biltz inte nämner i samtalet  i Prophesy In The News. Beträffande hösten 2015 så finns det alltså märkliga sol- och månförmörkelser och dessutom är månförmörkelsen över Jerusalem då en Supermoon  då månen är extra stor på grund av att den är närmare jorden än vad den normalt är. Det Mark Biltz inte nämner är att det finns en förutsägelse av vetenskapsmannen Isak Newton som på sin tid lär ha sagt att om judarna någon gång i framtiden får tillbaka Jerusalem (vilket på hans tid ansågs osannolikt) så kommer det gå exakt SJU ÅRSVECKOR  tills Messias kommer åter. En sån förutsägelse kan man säkert ha åsikter om, men det är i vart fall vad han lär ha sagt.  Och ett bibliskt år, dvs den judsika kalendern, är 360 dagar, inte 365 som i vår kalender. Sju årsveckor är lika med 49 år. Och 49 bibliska år innehåller då exakt 17.640 dagar.

 

Så hände då det historiska. Den 7:e juni 1967 FICK JUDARNA TILLBAKA JERUSALEM.  Och hör och häpna. Räknar man då dag för dag sjuttontusensexhundrafyrtio (17.640) dagar från den 7:e juni 1967 så hamnar man var då…? Jo, exakt på Yom Kippur — Försoningsdagen - som är den 23 september 2015.

 

Bloggaren Haggaj på Aletheia skrev en utförlig bloggpost om detta 2008 >>HÄR

 

Det som är så intressant vad tecken och signaler beträffar inför år 2015 är följande:

 

  • på 1 Nissan, det religiösa årets första dag, den 20 mars, äger det rum en solförmörkelse.
  • på påskdagen den 4 april  infaller den tredje blodmånen i tetraden 2014/2015.
  • på basunhögtiden som är den 13 september är den en partiell solförmörkelse
  • på Yom Kippur som äger rum den 23 september har det gått exakt på dagen sju årsveckor sedan judarna fick tillbaka Jerusalem (Newtons ”profetia”)
  • på lövhyddohögtidens första dag den 28 september kommer den sista blodröda månen i tetraden och som råkar vara synlig över Jerusalem OCH som råkar vara en jättemåne (Supermoon). Dvs den är dels blodröd och dels i jätteformat eftersom den då i sin bana är extra nära jorden.

 

Vad är oddsen att alla dessa sammanträffande är en tillfällighet?

Personligen tvekar jag inte om att detta är Guds signaler.  Solen och månen är av Gud satta för att utmärka särskilda tider och stunder. VAD som signaleras inför år 2015, med början på den 1 i Nisan (20 mars) och slutar med en blodröd supermåne på lövhyddohögtiden den 28 september, vet jag inte.  Tidgare terader har ägt rum ibland strax före, ibland strax efter stora händelser i judafolkets historia. Så den kommande tetraden som ändas hösten 2015 behöver ju inte betyda att det är exakt de höstmånaderna det kommer ske något, men följs tidigare mönster så är åren 2014/2015 högintressanta ur ett profetiskt perspektiv.  Tillsammans med andra tidstecken blir det ju inte långsökt att ana att det handlar om någon eller några av de händelser som ska äga rum tiden (åren strax före) Jesu återkomst.

 

 

Berndt

 

Uppdaterat den 22 februari 2014

 

Missa inte dessa båda så fantastiskt intressanta program från Prophecy In The News, där mark Biltz är gäst ännu en gång och ger en otroligt intressant uppdatering inför den serie av blodröda månar (tetrad) som kommer nu med början i april 2014 och slutar hösten 2015. Ta er tid och lyssna till båda dessa högintressanta och inspirerande program:

 

Blood Moons with Mark Biltz >>Parts 1 & 2

 

 

Uppdaterat den 7 maj 2013

 

Jag har via mej fått frågan om vad detta med blodröda månar och tetrader handlar om.

Kort kan man säga så här. Mark Biltz var den som via NASA gjorde en fantastisk upptäckt. Nämligen att tidigare tetrader (fyra månförmörkelser inom ca 18 månader) har kommit året efter det att något riktigt stor hänt i judafolkets historia. Det skedde året efter det att judarna fick tillbaka Jerusalem 1967 och det skedde året efter det att judanra fick tillbaka Israel 1948 osv

Om, alltså OM, samma mönster upprepar sig så skulle det då nu under tiden fram till nästa tetrad vara ett sånt år då något stort kommer ske i judafolkets histora. Dvs någon gång innan den judiska påskdagen 2014 då den första blodröda månen av fyra kommer.

Just nu känns det onekligen som att det verkligen står och väger för något stort; antingen ett fredsavtal som kommer ge den falska freden, eller att det snart kan bli ett storkrig i Mellanöstern, kanske startat av Syrien...

Jag predikande för några månader sedan om detta och det finns utlagt >>HÄR


Berndt

 

 

Uppdaterat den 12 mars 2013

 

 

Saxat från Mark Biltz senaste Nyhetsbrev, samt en snabböversättning

 

 

 

Shalom till var och en!

Denna tisdag 12 Mars, är Nisan 1. Det är en mycket betydelsefull dag . Detta är den dag då Mose reste Tabernaklet och Guds härlighet föll över det, och folket ropade och föll ned på sina ansikten. Den första i månaden Nisan inleder den årliga religiösa kalendern. Detta är också den dag som Herren sa till Mose att det skulle vara nyårsdagen för de kommande månaderna. Och nu ligger Påskhögtiden precis runt hörnet!

 


Spänning byggs nu upp inför vad som profetiskt kommer hända detta kommande år. Det är så mycket som händer på alla områden i vår värld just nu. Kan du fatta att det första kvartalet av 2013 nu snart är bakom oss!  De nästa två högtiderna Herrens Påsk,  år 2014 och år 2015, kommer att vara mycket betydelsefulla eftersom  båda sammanfaller på dagen för total månförmörkelse, två blodröda månar!

Så många bibliskt historiska händelser har inträffat i månaden Nisan::

1. Mirjam, Moses syster, dog i denna månad.
2. Joshua gick över floden Jordan med arken och omringade Jeriko.
3. Haman utfärdade sin befallning att döda alla judar och Esther kommer inför kungen.
4. Isaks födelse.
5. Mose ser den brinnande busken.
6. Kain och Abel offrade sina offer.
7. Det synliga Exodus (uttåget) från Egypten.

 

 

Mark Biltz

 

 

 

Uppdaterat den 14 september2012

 

Daniel Forslund, på Aletheia, gör här en intressant intervju med Mark Biltz >>HÄR

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 1 juli

 

Mark Biltz skriver i sitt Nyhetsbrev den 1 juli bland anat så här:

 

Message from Pastor Mark

Shalom one and all!!

What exciting times we live in! You have been called for such a time as this. You could have been born anytime in history but God thought it best that someone with all of your characteristics was needed for this generation that will herald the coming of the Messiah!

The generation in the wilderness was known as the generation of no faith. Yet that generation saw more miracles than any other generation in human history. What happened to them is to serve as an example for us. So we learn from history that miracles do not produce faith! Yeshua said when He comes back will He find faith on earth. Yet the false prophet will perform many miracles and the multitudes will follow. God is looking for a generation whose faith produces actions.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mark Biltz är en ordets förkunnare som har betytt mycket för mig. Han är en judekristen pastor som leder församlingen   El Shaddai Ministries  i USA. Det kan sägas vara en Messianska församling, men ska på inget sätt blandas ihop med den svenska villolärande sekten Messianska Föreningen Shalom (MFS).

Mark Biltz och hans församling bekänner sig, till skillnad från MFS, till Bibelns Jesus – dvs man bekänner Jesus som Herre och Gud. (Sann Gud och sann människa).

Det var genom Elvor och Janne Ohlins hemsida jag först kom i kontakt med Mark Biltzs förkunnelse, och då närmast det han ”av en händelse” upptäck i frågan om ” Tecken i himlen”. Ohlins har dessutom översatt den förkunnelsen till svenska, och det har funnits utlagt på deras hemsida nu i ett par år.

Nu i år, 2010, har också denne Mark Biltz besökt Sverige vid två tillfällen och hans förkunnelse uppskattas av fler och fler. DVD med hans undervisning i Stockholm och Borås i våras kan beställas HÄR

 

Ohlins översättning av Biltzs förkunnelse om ”Tecken i himlen” kan läsas här:

Del 1  KLICKA HÄR

 

Del 2 KLICKA HÄR

 

Berndt