Himmel och Helvete

 

Uppdaterat den 3 april 2019

 

Den hädiska helvetesläran

 

Jag skulle tro att de som predikar det vi kan kalla ”den klassiska helvetesläran” gör sig ofta skyldiga till att människor vänder Gud och den kristna tron ryggen. Den klassiska helvetesläran (som de allra flesta idag lämnat, som välkommet är) säger nämligen att alla människor, onda som goda och osjälviska människor, som lämnar jordelivet utan en personlig tro på Jesus som Frälsare ska pinnas i ett evigt helvetesstraff, ”dag och natt” i evigheternas evigheter. Den läran säger alltså dessutom att detta helvetesstraff inte har något syfte eller mål, utan att Gud skulle finna nån slags bisarr tillfredsställelse i att se människor plågas i ångest och kval i evighet och helt utan syfte eller mening om återupprättelse. Ja, denna lära är onekligen hädisk och en skymf mot himmelens Gud. Må Gud förlåta dem som förkunnar denna vrångbild.

Rob Bell ger i sin bok ”Kärleken vinner” en mycket bra och biblisk redogörelse om vad som menas med Guds straffdomar.

Jag återger här under ett längre citat som på ett föredömligt sätt ”punkterar” den klassiska helvetesläran och visar hur djupt obiblisk den läran är.

 

Berndt

 

SAXAT från Rob Bells bok >>"Kärleken vinner"

 

”Tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där han stått inför Herren. När han såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet fick han se röken stiga som från en smältugn.” Sedan dess har ”Sodom och Gomorra” tjänat som ett varnande tecken på vad Gud kan göra när han bestämmer sig för att utfärda domar och verkställa dem snabbt och radikalt. Men det är faktiskt inte slutet på historien om Sodom och Gomorra. Profeten Hesekiel hade en rad av visioner i vilka Gud visade honom vad som skulle komma att hända, och bland dem finns också löftet att Gud ska ”vända deras öde, Sodoms och hennes döttrars öde”. De ska ”bli vad de en gång var” (Hes 16). Vända Sodoms öde? Det är alltså inte förbi med Sodom och Gomorra? Är det så att det som verkade vara den slutliga, eviga, pyrande domen över dem … inte är det? Det som verkade vara slut, är det inte. Hesekiel säger att det som en gång förstördes kommer att återställas.

Men detta är ändå inte det sista vi får höra om dessa två städer. När Jesus är på väg från by till by i Galileen och lär människor att se verkligheten på ett helt nytt sätt möter han stort motstånd på vissa ställen, i synnerhet bland de mer religiösa och hängivet troende. I Matteus 10 varnar han Kafarnaum: ”Jag säger er: för Sodoms land ska det bli lindrigare på domens dag än för dig.

Lindrigare för Sodom?

Säger han verkligen att hängivna, fromma och religiösa människor att de kommer få det värre än Sodom på domens dag?

Finns det alltså fortfarande hopp?

Om det fortfarande finns hopp för Sodom och Gomorra, vad innebär det i så fall för alla andra liknande städer?

Berättelsen och Sodom och Gomorra är inte den enda i Bibeln där vi kan finna en rörelse från dom till upprättelse, från straff till nytt liv.

 

…Oavsett hur smärtsamt, brutalt eller nedtryckande det är, oavsett hur långt hemifrån människor känner sig på grund av sin synd, likgiltighet eller motvija, finns det alltid en försäkran om att det inte kommer vara så för alltid.

… Än en gång är saker och ting inte vad de först ser ut att vara. Folken som kämpar mot Gud kommer tillbe honom, de som är långt bort ifrån honom kommer att komma nära, de som står inför att bli förkastade kommer att återupprättas.

Åter och åter ser vi att det inte finns något sådant som ett slutgiltigt misslyckande. Domen har en avsikt och konsekvenserna syftar till människors bättring.”

Mot denna bakgrund kan vi börja ana logiken i en del ställen i Nya Testamentet som annars kan verka helt bisarra. Som när Paulus, i sitt första brev till Timoteus, skriver om Hymenaios och Alexandros, ”som jag överlämnar åt satan för att de ska lära sig att inte häda.”

…. Överlämnade år Satan?

Kan Paulus verkligen lämna över människor åt djävulen? Gör man det? Kan man göra det? Hur går han i så fall tillväga rent praktiskt? Finns det några blanketter som man ska fylla i?

Men likafullt står det klart att Paulus är övertygad om att det är för deras eget bästa som båda har blivit överlämnade åt satan, hur otroligt det än kan verka. Han är säker på att de kommer att lära sig något. De kommer att växa. De kommer att bli bättre människor. ”Satan” kan faktiskt användas, enligt Paulus, för att tjäna Guds syfte att förvandla världen. Vem och vad han än menar när han talar om ”Satan”, kommer Hymenaios och Alesandros att återupprättas till följd av de de har blivit ”överlämnade”.

Detta är inte de enda exemplet på Paulus övertygelse om att också de hårdaste domar kan tjäna Guds syften och avsikter i världen. I 1 Korinthierbrevet, till exempel råder han församlingen att överlämna en viss person ”åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande ska bli räddad på Herrens dag! (1 Kor 5). SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 31 mars 2019

Saxat ur Nils Ibstedts bok ”Samtal om tidens tecken – Kristi återkomst & de yttersta dagarna”.

 

”Jag tror att Jesu försoning har en sådan kraft att den till slut ska lyfta hela det fallna människosläktet – även de nu ohörsamma – ut ur syndafallets alla förbannelser: förtappelse, ångest och bedrövelse, mörker och död….

Gud skulle inte vara den fullkomliga kärleken, om en del av mänskligheten skulle bli kvar under följderna av det onda, låt vara att det åsamkats av människorna själva. Avsikten med försoningen kan inte vara helt avslutat, om inte alla får ingå i den. Det står: Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan ocksåför hela världens” (1 Joh 2:2. Märk väl att det står ”han är försoningen”, alltså presens, som visar att försoningens kraft ÄR verksam i och för hela världen och jag tror inte den kommer sluta verka förrän Gud har blivit allt överallt.

….... Min erfarenhet är att människor i allmänhet kan förstå att det kommer straff för synden och även att en dom väntar dem som lever ett syndigt liv, men de kan inte tänka sig en Gud som tillåter att straffet skulle vara en ändlös evighet utan någon möjlighet till förändring. En rätt tolkning av vad dom och straff för synden innebär tror jag, ger mera förtroende för evangeliet och hjälper människor mera till tro på en rättfärdig Gud, än vad en onyanserad förkunnelse om ett ”evigt helvete” skulle göra. SLUT CITAT

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Citat från Alf Lindbergs bok ”Människans väg”.

”I Guds världsplan ingår att återföra alla till deras gudomliga ursprung. Detta kommer att ske genom Kristus som uppenbarar ”trons hemligheter” för varje enskild människa och för henne in på självkännedomens och reningens väg. Det innebär en process som, väl att märka, fortsätter också efter människans död. Sedan den enskilda människan fullbordats i och genom denna process har hela skapelsen återförts till sin gudomliga status och härlighet, och Gud har blivit allt, överallt. Jmf med 1 Kor 15:28 ”Men när allt har lagts under honom, skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.” SLUT CITAT

 

Uppdaterat den 30 mars 2019

Saxat från boken >>Tidens fullbordan:

"Stanley Sjöberg skriver om Harald Gustavsson, som under många år var pastor i Smyrnakyrkan i Göteborg, att han i slutet av sitt liv ändrade uppfattning om eviga straff. Stanley skriver: "Under tårar bekände han så för mig att han inte längre trodde på den traditionella helvetesförkunnelsen. Han hade upptäckt nya perspektiv i Bibeln. Jesu Kristi försoning var större och mer genomgripande än han hade förstått. Han hade upptäckt att det finns nåd och barmhärtighet som gäller upprättelse och frälsning även i evighetens värld. Han grät av glädje och gripenhet inför evighetens stora överraskning."

 

Uppdaterat den 28 mars 2019

 

”Otroligt många människor har fått höra att ett litet antal utvalda kristna kommer tillbringa en oändligt lång tid på en fridfull och glädjefylld plats som kalls himlen, samtidigt som resten av mänskligheten avtjänar sitt eviga straff i helvetets plågor utan att någonsin kunna komma därifrån. Många har fått det sagt till sig att detta är den kristna trons centrala sanning och att den som inte tror på detta vis i praktiken tar avstånd från Jesus. Inget kunde vara mer fel. Sådana påståenden är som gift och omöjliggör i slutänden spridandet av Jesu budskap om kärlek, fred, förlåtelse och glädje.”

 

>>Rob Bell

 

 

Uppdaterad den 24 mars 2019

Citat från EJ Ekmans bok om Evangeliets fullhet.

 

"Men avgörande i den här frågan är att Skriften inte på ett enda ställe talar om att den nuvarande livsformen skulle vara den enda under vilken sinnesändring kan ske. Man har nått denna uppfattning genom att misstolka vissa bibelställen. Petrus säger dock tydligt och klart: ”Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever.” 1 Pet 4:6

Detta står i ett brev vars äkthet aldrig ifrågasatts. Talas det inte här om avlidna människor, som genom att höra evangeliet predikas skall få möjlighet att omvända sig efter döden? Behöver vi fler vittnesbörd? …. Men därmed är ju hela läran om nådatidens begränsning till den närvarande tiden bevisad vara ohållbar.”

 

 

Uppdaterat den 27 feb 2019

 

>>Stanley Sjöberg - När jag vågade ifrågasätta "helvetet" blev många upprörda

 

Uppdaterat den 24 februari 2019

 

Citat ur EJ Ekmans bok: "Evangeliets fullhet och de ändlösa straffen"

 

”Tag bort svavel och eld och låt säga, att allt detta bara är symboler av ett andligt lidande, så är ju ändå det kvar, som symbolen skulle förebilda; den eviga, aldrig upphörande pinan. Detta är nog för att mana oss till en allvarlig undersökning av det berättigade i en sådan lära. Eller har du, som driver en dylik lära och anser att den hör till en av kristendomens viktigaste läropunkter, med allvar försökt fatta dess förfärliga innehåll? Har du det? Och kan du vara glad, äta och sova, prata och skämta, under det att du vet – i överensstämmelse med din uppfattning – att kanske din pappa, din mamma, din make eller maka, dina barn och syskon och miljarder av medvandrare ligger i hopplös förtvivlan, i eviga kval, vilka aldrig skall upphöra, utan, då miljoner år förgått, så har detta gräsliga tillstånd nyss börjat! Har du med allvar tänkt över detta sakförhållande? Kan du leva med en sådan tanke, med en sådan övertygelse? Måste inte ditt eget liv förpestas av en sådan uppfattning, gudsbegreppet förvridas och Jesu hela mission till största delen omintetgöras?.... Eller kanske du omfattar den avskyvärda åsikt, som den uttalades av skolastikens störste teolog och filosof, Tomas från Aquino (död 1274)… vilken i ett av sina teologiska arbeten säger: Varje sak kan man lära känna bättre genom att jämföra med dess motsats. För helgonens salighet må vara dem så mycket ljuvligare och de må kunna frambära Gud så mycket rikare tacksägelse beskäres dem att utan återvändo åskåda de gudlösas straff.”

Samma tanke hade redan tidigare uttalats av en annan medeltida teolog, Petrus Lombardus (död 1164) som i ett stort teologiskt arbete säger: ”Så tågar Guds utkorade ut till att skåda de fördömdas kval, och vid denna syn grips de inte av sorg utan mättas av fröjd vid åsynen av de ogudaktigas outsägliga elände.

Vilken satanisk teologi! Vilken karikatyr av kärlekens religion hos män, som gjort till sitt livs uppgift att uttolka det som är dyrbarast för ett människohjärta! Vilken begreppsförvirring hos tänkande män – allt i den mänskliga dogmatikens tjänst! Men sådant går igen också i våra dagar om än inte på samma sätt och med samma uttryck. Till tusendes "uppbyggelse" förkunnas fortfarande läran om de eviga straffen…. Många, ofantligt många, har frigjort sig från denna lära, men tyvärr har de samtidigt frigjort sig från Gud och frälsningen genom Jesus Kristus. De har lämnat allt vad tro är, eftersom de har satt likhetstecken mellan en förvänd dogmatik och den bibliska sanningen och kastat båda överbord.” SLUT CITAT

 

Obs! Boken kan beställas >>HÄR

 

 

Uppdaterat den 20 feb 2019

 

Skriftens eget bevis för att aion inte betyder evighet

https://madeleine-wallgren.blogspot.com/2015/05/skriftens-eget-bevis-for-att-aion-inte.html

 

Kan man bli frälst efter döden?

https://madeleine-wallgren.blogspot.com/2017/05/kan-man-bli-fralst-efter-doden.html

 

Talar Bibeln om eviga straff? Om Matt 25:46

https://madeleine-wallgren.blogspot.com/2015/05/talar-bibeln-om-eviga-straff-om-matt.html

 

Apokatastasis – central biblisk lära om alltings återupprättelse

https://madeleine-wallgren.blogspot.com/2017/06/apokatastasis-central-biblisk-lara-om.html

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Uppdaterat den 19 feb 2019

 

Helge Åkesson

En av de mest texttrogna bibelöversättningarna är Helge Åkessons.

Den uppskattas mycket och en av de sanningar han kom fram till i sitt

studie av de bibliska grundtexterna var att den annars ganska

omfattade läran om Helvetet som ett evigt pinorum, inte var förenlig

med Bibelns grundtext.

 

Han menade också att en enda liten felöversättning kunde leda till helt

felaktig dogmatik/lära. Han grundade Fribaptistsamfundet som senare

gick samman med Helgelseförbundet.

Beträffande frågan om Helvetesläran sammanfattar Håkan Arenius

med följande ord vad Helge Åkesson kom fram till i sitt studie av

grundtexten:

Människan ska dömas efter sina gärningar, men får sina synder förlåtna i Jesu namn om hon bekänner dem. Hon blir då ren och kan ha gemenskap med Gud. Det finns inget evigt straff, syndaren får utstå ett tidsåldrigt straff, för att därefter förenas med Gud.

 

 

Berndt

Källa: https://www.dagen.se/livsstil/vandraren-som-fick-200-000-foljare-1.303398

 

 

Uppdaterat den 19 februari 2019

 

Citat ur EJ Ekmans bok: Evangeliets fullhet och de ändlösa straffen:

 

”Du har kanske en far eller en mor eller maka, syskon eller barn,

som dött utan att ha kommit till en levande tro. Deras sinne var

vända till jorden och det jorden tillhör. Kan du med ditt förstånd

och ditt hjärta se framför dig att röken av deras plågor stiger upp

natt och dag, år ut och år in, tiotal av år, hundratal, tusental, miljoner,

miljarder år? Du somnar om aftonen och vet att din maka eller ditt

barn plågas i eviga kval. Du vaknar om morgonen och förhållandet är

det samma. Du kan sova, sova gott, vakna glad och munter, leva den

ena dagen efter den andra fullt medveten om detta! Detta bevisar bara

att du egentligen inte tror det, för då skulle du varken kunna sova gott

eller leva lycklig, ja, inte ens härda ut att leva, såvida du inte är omänsklig.

Men prisad vare Gud, vi behöver varken själva tro detta eller lära andra

att tro sådant, om vi bara förstår Uppenbarelsebokens symbolspråk

och dess motsvarighet i Gamla Testamentet.....

En sådan österländsk bild möter oss då Egypten liknas vid en järnugn

(5 Mos 4:20 SFB) för Israels barn under den tid de vistades där.

Det låter ju förskräckligt att befinna sig i en ugn. Där måste man väl

lida gräsliga kval och plågor. Vari bestod nu plågorna i denna järnugn?

Jo, Faraos arbetsfogdar plågade dem med slavarbete (2 Mos 1:11) och

förbittrade deras liv med tungt arbete med murbruk och tegel (se vers 14).

Men hur betraktade Israels barn själva sin vistelse i Egypten? De sade:

- Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid

köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta! Men ni har fört oss

hit i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. (2 Mos 16:3).

Men deras vistelse där sägs likväl vara såsom i en järnugn.

Detta är således en symbolisk skildring av hur de hade det.SLUT CITAT

 

Kommentar Isaksson: EJ Ekmans poäng är att på samma sätt har vi i

övriga Bibeln, inkluslive Uppenbarelseboken, symboliska bilder.

 

 

Uppdaterat den 23 september 2018

 

Lyssna och ta emot denna

så djupt äkta bibliska >>undervisning.

 

 

Uppdaterat den 5 september 2018

 

"Det hedrar Stanley Sjöberg att han långt fram i sitt liv,

vid passerade 50, och i en etablerad frikyrkoposition,

förmådde bryta med läran om helvete och eviga straff."

SLUT CITAT  Läs resten >>HÄR

 

Uppdaterat den 25 augusti 2018

 

 

"I Jesaja 53:11 läser vi om smärtornas man:

Genom den vedermöda hans själ har utstått

får han se och bli tillfreds.” Hur kan läran om

evigt helvete rimma med dessa ord? Vill man

förmå oss att tro att lära ut att vår frälsare kan

känna sig mättad och tillfredsställd med sitt

lidande, om han vet, att miljarder av dem, som

han gått i döden för, ligger i helveteskval utan

möjlighet att komma därifrån? Och att han bara

vunnit en handfull frälsta i förhållande till de tallösa

skarorna av evigt förlorade? En sådan tanke om

vår frälsare är – och vi tvekar inte säga det

– rent av en hädelse. Nej, han kan inte bli mättad,

om ett enda förlorat får saknas. Han skall söka det,

tills han finner det (Luk.15). Sådan han varit, sådan

är han, och sådan kommer han att förbli, ty han är

den samme i går och idag och under tidsåldrarna (Heb. 13:8)."

SLUT CITAT

 

>>EJ Ekman

 

 

Uppdaterat den 17 juli 2018

 

Från boken Tidens fullbordan

 

Liknelsen om en psykopatisk vän

”Tänk dig att du känner en människa som kräver att du ska älska honom. Han kräver att du ska tro på allt han säger. Han jobbar dessutom på krematoriet där den brinnande ugnen finns inom räckhåll. Om du inte lyder honom hotar han med att lägga dig i en brinnande ugn – levande! Hur lätt tror du det blir att älska denne ”vän”? Är Gud en psykopat som tvingar oss att lyda honom, för annars hamnar vi i helvetet? Hitlers förintelseläger bleknar ju i jämförelse, eftersom offrens dödsångest bara varade några minuter. Skulle han ha tappat kontrollen helt? En sådan gud vill djävulen gärna måla upp, och han ger därför syner och visioner som styrker denna uppfattning.

Gatuevangelisten

En predikant gav sig ut på gatorna för att predika evangelium. En av hans åhörare sade:

- Kan jag ställa ett par frågor till dig.

- Visst svarade predikanten.

- Du har berättat för oss att Gud älskar oss innerligt.

- Ja.

- Och att han sände sin Son för att frälsa oss och att jag kan bli frälst i denna stund om jag vill.

- Det stämmer.

- Men om jag går iväg utan att på studs acceptera detta erbjudande och dör i en olycka på väg hem, så kommer jag till helvetet i evighet.

- Ja, det stämmer, sade predikanten.

- Om det förhåller sig på det viset, så vill jag inte ha någonting att göra med någon vars kärlek till mig förändras så drastiskt på bara fem minuter.  SLUT CITAT

 

Detta är ett längre citat från boken ”Tidens fullbordan”, från kapitlet ”Frukter av helvetesläran", sid 170-171

 

Rekommenderar alla att beställa denna bok och ge den stor spridning. Kan beställas  >>HÄR

 

Berndt

 

 

 

Uppdaterat den 15 juli 2018

 

Lyssna till denna så hälsosamt klarläggande undervisning:

>>Rethinking Life After Death (NT Wright)

 

 

 Uppdaterat den 3 juli 2018

 

Citat ur boken Evangeliets fullhet

 

”I allmänhet har man en förvrängd uppfattning av

Guds domar, eftersom man har en felaktig föreställning

om Gud själv. Man kan ju lätt förstå att det idag finns

många som menar att Guds rättfärdighet krävde att Jesus

skulle pinas och plågas till det yttersta, för att därigenom

få det mått av lidande, som mänsklighetens alla synder

förtjänar. När Gud fått detta mått av lidande känner han

sig tillfreds. Vår Gud framställs härigenom nästan som en

blodtörstig, österländsk despot. Dessutom lär man att alla

de människor, som inte under sin korta jordiska tillvaro tagit

till sig Kristi förtjänst som sin egendom och förlitat sig på den,

under eviga kval får lida det straff som synden förtjänar, utan

hopp om att en förändring någonsin skall inträffa. Detta är

höjden av begreppsförvirring om vad som är rättfärdigt och rätt.

Men många som lämnat den uppfattningen, har ändå för lite insikt

i vad som är syftet med Guds domar. Man är okunnig om att dessa

står i frälsningens tjänst och är medel i Guds hand till att föra

människorna tillbaka till fadershuset. Även om man tror att domarna

här i tiden har ett sådant mål, så menar man ändå att Gud efter

människans död inte är densamme, utan att domarna efter döden

får en helt annan karaktär – inte längre en frälsande karaktär utan

ett meningslöst pinande och lidande utan slut. Man glömmer totalt

att Herren är den förste och den siste, Jer 41:4 för alltid

densamme, Heb 13:8. Därför skall vi från Skriften visa exempel

på syftet med domarna och förstå Guds avsikt med dem." SLUT CITAT

 

>>EJ Ekman

Missionsförbundets grundare och förste missionsföreståndare.

(Citat ur boken Evangeliets fullhet …sid. 115 )

 

 

Uppdaterat den 5 oktober 2017

 

Det finns många missuppfattningar om helvetet.

Faktum är dock:

* Ingen brinner NU i helvetet.

* Ingen kommer att brinna för evigt i Helvetet.

* Helvetets eld kommer utsläcka de förlorades liv (det som kallas annihilationism, dvs de som vare sig här i livet eller efter döden vill ta emot Jesu försoningsverk till frälsning.

Lyssna till >>Doug Batchelor när han på ett förnämligt sätt undervisar om detta; att de som slutligen hamnar i helvetet kommer att , förintas, men inte plågas i evigheternas evigheter som den falska helvetesläran säger, dvs den lära som inte har stöd vare sig i GT, NT eller bland de första kristna, utan kom in i den kristna kyrkans långt senare, ofta för att skrämma och manipulera människor.

I detta håller jag med Doug Batchelor. Men jag tror dock, till skillnad från honom, att människor även efter döden kommer kunna ta emot Jesus till frälsning. Men alla kommer inte ens då vilja ha med Gud att göra och deras slutliga straff blir evig död.

Ett bibelord som ofta citeras i denna fråga är : Matt 25:46 "Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."
 

Här har man då sagt att om det är fråga om evigt liv i himlen så måste det väl vara fråga om en evig pina i helvetet. Men som många teologer, bland annat Doug Batchelor, påpekar så står det inte att de förlorade ska gå bort till ett evigt STRAFFANDE, vilket det skulle göra om det var fråga om ett aldrig upphörande lidande i ångest och helveteseld. Men evigt straff handlar alltså om evig död, till skillnad från evigt liv.

Här är länken till Doug Batchelors undervisning.

 

del1: https://www.youtube.com/watch?v=XkExgUCYxZA

 

del 2: https://www.youtube.com/watch?v=peT4cy7sebA

 

Obs. Vad Batchelor står i andra frågor vet jag inte.

 

Berndt Isaksson

 

 

Uppdaterat den 20 september 2017

 

Den falska helvetesläran hindrar

människor från att ta emot Jesus!

Låt dig inte luras av den absurda missuppfattningen att gå förlorad är det samma som att hamna i ett evigt medvetet pinorum där människor ska brinna i eld och ångest. Det är en total missuppfattning. Men en människa kan, om hon både här i tiden och efter döden säger Nej Tack till frälsningen i Jesus gå förlorad. Och det varnar Jesus för. Att slutligen gå förlorad innebär ett utslocknande av det mänskliga livet, det som kallas annihilationism.

 

Här reds dessa >>begrepp ut på ett för alla begripligt och Skriftenligt sätt. Och kom ihåg att den klassiska helvetesläran (om ett evigt pinorum) har gjort ofantligt stor skada i det att människor inte velat ha med den kristna tron att göra. Låt oss därför inte göra oss skyldiga till att människor på grund av missuppfattningar  vänder Jesus ryggen.

 

 

Berndt

 

 

Uppdaterat den 17 september 2017

 

Citat från Torsten Åhmans >>blogg:

 

"Men när han (Stefan Swärd) tar upp frågan om helvetet kan jag inte följa honom.

I klartext tror han på en ständig tortyr utan uppehåll och utan slut någonsin för miljoner av människor som inte i detta livet valt Jesus Kristus som sin Frälsare.

Detta är ett förfärande synsätt som jag inte delar. Jag menar att motsatsen till evigt liv är evig död. Det vill säga att den som vänder sig bort från livets källa ingår i den totala döden. Precis som när blomman bryts från roten – livsflödet bryts och blomman dör.

Stefan har rätt när han säger sig ha starkt stöd för sitt synsätt i den kyrkliga traditionen. Jag menar att det finns utomkristna orsaker till att det blivit så. Jag menar också att jag har starkast stöd för mitt synsätt (som verkligen inte bara är mitt) i de bibliska texterna. Och för mig är det avgörande.

  • Varför skulle Gud hålla människor vid liv i evighet bara för att plåga dem? Är det den bilden av Gud Jesus visar på?
  • Skulle han som säger att vi ska älska våra fiender planera en så fruktansvärd hämnd på dem som inte vill ha med honom att göra?

Nej, jag tror inte så.

Hur vi ser på helvetet har stora konsekvenser för vår tro.

Inget har skapat så mycket bekymmer och tvivel i kristna människors liv.

Ingenting har satt så skarpa vapen i våra motståndares händer.

Många kristna tiger om sin tro på grund av detta. Man känner inte stolthet över det man tror på. Och allt detta helt i onödan." SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 6 september 2017

Ett citat från riksevangelist Torsten Åhmans blogg:

"Någon skrev någonstans att jag fört en ”vendetta” mot Stefan Swärd. Något sådant har inte funnits min tanke. Jag känner stor respekt för Stefan och hans engagemang för en levande tro, för både stora samhällsfrågor som miljön där han är engagerad internationellt och för enskilda människor som far illa.
Däremot är det så att vi inte delar synsätt i den fråga vi diskuterat här och som han skrivit en bok om för att hävda. Nämligen att det väntar ett straff i de mest gruvliga förhållanden då människor ska plågas utan uppehåll och utan lindring inte bara i hundratals miljoner år utan evigt utan lindring och utan slut någonsin. Och detta ska drabba en majoritet av mänskligheten. Att jag så häftigt vänt mig mot denna groteska idé beror på att jag menar att den fått mängder av människor att vända sig bort från den kristna tron. Den har gett det allra kraftigaste vapen till dem som velat bekämpa den kristna tron, den har fått skaror av kristna att blygas för sin tro och tiga istället för att känna stolthet och glädje. Och framför allt: den stämmer inte med Bibelns undervisning. Detta har jag gått igenom i tidigare inlägg och vill tillägga: Bibeln säger att Gud ska bli ”allt överallt”. (1 Kor 15:28) och att Gud ska göra ”allting nytt” (Upp 21:5), men om en stor del av mänskligheten fortfarande lever i uppror mot Gud, om himmel och helvete ska fortsätta i en oändlig kosmologisk dualism kan man då säga att Gud har blivit allt överallt och att allt har blivit nytt? Nej, då är historien ett misslyckande, ett stort fiasko. Den tron delar jag inte. Inte heller tron att Gud skulle äras och hans helighet hävdas genom att människor torteras. Den tanken är mig fullständigt främmande. Nej, han äras när människor upprättas, när död och ondska får träda tillbaka." SLUT CITAT

 

 

UPPDATERAT DEN 3 SEPTEMBER 2017

Ett citat från riksevangelist Torsten Åhmans blogg:

 

"Det Bell velat är inte att ge oss en heltäckande dogmatik utan att få oss att tänka till om några saker.

Till exempel – är det verkligen så att en majoritet av mänskligheten ska plågas dag och natt, i miljoner miljoner år utan uppehåll och utan slut någonsin. Jag citerar:

Är historien en tragedi?

Har miljarder människor skapats bara för att tillbringa evigheten i plågor och tortyr (under vilken de dessutom kommer att vara fullt medvetna)? Har miljarder människor skapats för att lida i all oändlighet för de synder de begick under det fåtal år som de tillbringade på jorden?

Vilken bild av Gud ger oss detta är en av de frågor han ställer och som också vi behöver ställa oss? En ”helig Gud”, ”en stor Gud” säger de som till varje pris försvarar tanken på denna eviga ångest. Vad är det för helighet som tillfredsställs av en så ohygglig plåga? Det man kallar helighet är inget annat än sadism av grövsta sort. Att hävda en sådan tanke är att dra den allra största vanära över Gud. Att många människor vänder sig bort från en sådan Gud är inget att förvåna sig över!

Att människor automatiskt ska hamna där , utan egen förskyllan, därför att de inte nåddes av budskapet om räddning, eller därför att de inte vid något tillfälle i livet bad den rätta bönen, är tankar Bell ifrågasätter. Jag menar att han gör det med all rätt. Att tro så är att göra Gud och frälsningen alldeles för liten.

Han vänder sig också mot den självsäkerhet som kan finnas hos dem som menar sig vara innanför. Däremot välkomnar generöst alla som tror sig vara utanför. Jag kan inte se annat än att det är just den hållning Jesus hade. Den enda grupp ur kristen kultur som Jesus sa skulle går förlorad var en grupp övertygade karismatiska predikanter (Matt 7:22-23 ) Detta bör vi kristna tänka till över innan vi placerar andra där. Och till fariséerna sa han: ”Tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.”

Vi behöver den påminnelsen." SLUT CITAT

 

 

Uppdaterat den 2 september 2017

 

Ännu ett citat från riksevangelist Torsten Åhmans blogg:

"Swärd nämner liknelsen om den rike mannen och Lasaros. Men den berättelsen handlar, enligt de flesta utläggningar jag läst, inte om själens slutmål. Den handlar inte om ”Nya himlar och en ny jord” utan om det som ofta kallas ”mellantillståndet”. Det vanliga livet på jorden pågår ju när detta sker. ”Skicka honom till min fars hus”.

Texterna om evigt liv och evigt straff stöder tanken på själens odödlighet, skriver han. Vilka texter? Jag kan inte se några texter som stöder tanken på att själen i sig är odödlig.

”Själens odödlighet är en följd av att vi är skapade till Guds avbild”, skriver han vidare. Ja, vi har ju som människor en del av Guds egenskaper. Vi har förmåga att utöva makt, kärlek, skaparkraft, känsla för rättvisa, för helighet osv. Men alla dessa ”egenskaper” är bristfälliga. Vi är inte allsmäktiga, vår kärlek är begränsad, vår skaparkraft lika så osv. Att bygga tanken på att vi är eviga därför att Gud är evig kan inte vara ett bärande argument. Det är logiskt att tänka att också här är vi begränsade i vår gudslikhet.

Så kommer det som ständigt nämns när den här frågan kommer upp. ”Gud har lagt ned evigheten i människans hjärta” Citatet är från Pred 3:11 1917 års översättning. I vår nya Bibel står det där:”Han låter människorna urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Gud verk från början till slut.” Det säger att detta bibelord är dunkelt och det kan absolut inte användas för att hävda människosjälens evighet. Samma författare säger ju några rader längre fram: ”Människans öde och djurens är ett och detsamma: hon dör som de. Samma livsande bor i dem båda.” (Pred 3:19)

Det finns inget stöd för själens odödlighet i Bibeln. Däremot står det i 1 Tim 6:16 om Jesus ”som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma.” Och ”Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.” (Rom 6:23) Det står också om Jesus att han är ”en ande som ger liv”. (1 Kor 15:45 se även Joh 5:24; 6:57)

Varför har tanken på själens odödlighet så stor plats i den kyrkliga traditionen, när den har så liten (ingen) plats i Bibeln?" SLUT CITAT

 

Uppdaterat den 2 september 2017

 

Ännu ett citat från riksevangelist Torsten Åhmans blogg:

 

"Det finns ingenting i Bibeln som säger att Guds möjligheter att frälsa är begränsade till den här världen.

Det finns två bibelord som brukar anföras

– ”nu är frälsningens dag” (2 Kor 6:2)

– ”det är människans lott att en gång dö och sedan dömas” (Hebr 9:27)

Inget av dem begränsar Gud möjligheter att frälsa efter döden. Däremot finns det bibelord som pekar i riktning mot att det skulle vara möjligt. 1 Petr 3:18-19 säger:

”Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse.”

Jag är medveten om att detta bibelord har massor av tolkningar, men en sak säger det säkert: Det finns de som fått göra evangeliet av Jesus själv i dödsriket. Och att detta var en förkunnelse som ledde till omvändelse kan vi se i nästa kapitel i 1 Petr brev. Det är 4:6:

”Ty därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda: även om de som människor blev dömda kroppsligen, skulle de få leva andligen, som Gud.”" slut citat

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Citerar riksevangelist Torsten Åhman:

"Jag delar det synsätt som bland evangelikaler kallas ”The Universal Opportunity View” som går ut på att Gud tar hänsyn till människans fria vilja, men alla får en möjlighet att välja. Mängder av människor har aldrig hört talas om Jesus eller frälsning. Och många som hört har fått del av en fullständig vrångbild av vem Jesus är och vad tron går ut på.

Min övertygelse är att när man verkligen ser vem Jesus är och vad Gud har tänkt, då vill de allra flesta vara med! Därför är skaran i Uppenbarelseboken så oräkneligt stor.

Det är viktigt att vi ser detta därför att detta ärar Gud. Jag citerar Bell: ”Gud upphöjs inte, görs inte större av, att oräkneliga människor tillbringar evigheten i de svåraste plågor. Gud upphöjs inte av ändlöst lidande, men däremot av återupprättelse. Genom förnyelse och återvändande skiner Guds storhet igenom universum, men inte genom straff utan ände.”

Jag fortsätter: Gud upphöjs inte av att en majoritet av mänskligheten missar det de är skapade för. Och detta på grund av att de inte hade en aning om vad det handlade om. Alla måste få möjligheten. Och Gud har många vägar. Han använder människor, drömmar, uppenbarelser, änglar till och med stjärnbilder och jag vill inte utesluta att han även kan tala till människor efter döden. Varför skulle han begränsas av döden? Han har ju besegrat den! "  SLUT CITAT

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Att jag skrev på Bell bok beror på att han med eftertryck säger något som, enligt min starka övertygelse, behöver sägas. Nämligen att Jesu seger är mycket större än vi vanligtvis tänker oss. Att Gud inte är en sektledare utan Universums Herre. Att han inte kommer att förlora matchen med 1-10 utan vinna med 10-1. Minst!" SLUT CITAT

 

Riksevangelist Torsten Åhman

 

Uppdaterat den 8 augusti 2017

 

Matt 10:29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja.

I grundtexten saknas ordet "vilja", vilket säger oss att Fadern själv faller med sparven till marken. Han hämtar hem djurets ande/ själ. Det var ju poängen i jämförelsen med Guds omsorg om lärjungarna. Så stor är hans omsorg och hans uppmärksamhet också om sina minsta skapelser. Hur mycket mindre skulle han då kunna låta någon försmäkta i ett evigt helvete?"

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 6 augusti 2017

 

 

>>Stanley Sjöberg - När jag vågade ifrågasätta "helvetet" blev många upprörda

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Även om Gud ofta sagt att han skulle ta sin hand från sitt folk, så ångrade han sig, för han stod inte ut med att se deras plåga. Hur skulle han då kunna se människor han skapat plågas i evighet?"

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 5 augusti 2017

 

"Gud kan inte sluta älska människorna han skapat. Hans helighet kräver att dom avkunnas, men han går inte till rätta för evigt! Han låter inte någons ande försmäkta eftersom var och en är skapad av honom."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 4 augusti 2017

 

"Men det är orimligt att mena att Gud skapat universum och mänskligheten bara för att förlora det mesta."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 3 augusti 2017

 

>>Hell and Mr. Fudge

 

 

Uppdaterat den 2 augusti 2017

 

"Här i tiden har många fått en förvrängd uppfattning om Gud, kanske främst därför att en djupt rotad och helt felaktig föreställning om Bibelns eld har spritts i förkunnelsen, men också för att många ledare utnyttjat sina församlingsmedlemmar för egna vinstsyften och maktbegär, m.m. Inte konstigt att så många vänder kristendomen ryggen."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 31 juli 2017

 

"Vi måste gå in genom den trånga porten, Matt 7:13, den passage där allt vårt eget måste dö. Det är bara det som är fött av Ande som består i Himlen. Om agnarna (vår fallna natur) får brinna upp här och nu, slipper vi elden på andra sidan. Här syftar vi inte på skärselden, en katolsk lära, utan på 1 Kor 3:12-15 med flera ställen."

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

Uppdaterat den 30 juli 2017

 

>>N .T. Wright on the Rapture Passage

 

 

>>Bold answers from NT WRIGHT

 

Uppdaterat den 21 juli 2017

 

Den engelske teologen NT Wright menar att läran om "uppryckandet" är en feltolkning av vad Bibeln verkligen lär:  Obs.  >>HÄR  Nu fungerar länken!

 

Uppdaterat den 20 juli 2017

 

"Tänk dig en ung kille som vuxit upp i slummen. Nästan dagligen såg han pappa slå mamma när han kom hem full och otrevlig. Aldrig fick han höra något bekräftande ord från pappa, bara att han var till besvär och kostade pengar. Våld var det enda språk han lärde sig. När han blev gammal nog gick han med i ett gäng och dog vid 15 års ålder i ett gängkrig. När han kommer inför Gud blir han också förkastad för evigt.

Är det verkligen din bild av Gud? "

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 20 juli 2017

 

"Oavsett hur smärtsamt, brutalt eller nedtryckande det är, oavsett hur långt hemmifrån människor känner sig på grund av sin synd, likgiltighet eller motvilja, finns det alltid en försäkran om att det inte kommer vara så för alltid."

 

Rob Bell

 

Uppdaterat den 19 juli 2017

"Evangeliets kraft ligger inte i löftet om en ny andlighet eller religiösa upplevelser, och inte heller i hotet om helvetets eld (och definitivt inte i hotet om att bli lämnad kvar) som kan undanröjas om åhörarna bara kryssar i rätt ruta, ber rätt bön, räcker upp en hand eller något annat. Evangeliets kraft ligger i att Gud är Gud, Jesus är Herre, ondskans krafter har blivit besegrade och Guds nya värld har börjat."

 

Tom Wright

 

Uppdaterat den 15 juli 2017

 

"Triumfalismens baksida har visat sig vara förtvivlan. För om man lägger alla sina ägg i den korg som heter "Kyrkan=Jesus", vad blir då kvar när det visar sig att vi själva är vad Paulus kallar lerkärl?"

 

Tom Wright

 

Uppdaterat den 12 juli 2017

 

"Hur kan vi efter att ha studerat Guds olika grepp för att vinna tillbaka mänskligheten tro att han ger upp och kastar de flesta i ett evigt helvete?"

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

Uppdaterat den 11 juli 2017

 

"Skulle verkligen Gud som är Allvetande kunna missa målet så totalt? Skulle han, som är kärleken personifierad och i vilken inget ont finns, kunna skapa människan för att sedan låta henne lida i all oändlighet? Detta skulle ju göra Gud till en syndare, en som missar målet." SLUT CITAT

 

>>Peter och Madeleine Wallgren

 

 

Uppdaterat den 10 juli 2017

"Hade tänkt att lämna debatten om helvetet i och med slutordet. Nu har Stefan Swärd gjort ett inlägg om hela debatten och framför allt av vad jag har sagt på den här bloggen. I den gör han några häpnadsväckande uttalanden som gör att jag måste återkomma.
En del tror att det är Stefan Swärd jag vill angripa. Inte alls. Men jag vill angripa den helvetessyn som förgiftat så mycket i kyrkans historia och i så många människosinnen. Min iver är inte att skapa ”ett tandlöst evangelium”, utan tvärtom uppmuntra till ett frimodigare, gladare, mer kraftfullt och befriande – som jag menar är det ursprungliga." SLUT CITAT

 

>>Torsten Åhman

 

 

Uppdaterat den 9 juli 2017

 

”Och detta är hemligheten i människornas hjärtan, i synnerhet många kristna människors hjärtan: de älskar inte Gud. De kan inte älska Gud, eftersom den bild av honom som de har fått inte går att älska. Den Gud de har blivit ställda inför är skräckinjagande. Det är en Gud som inte går att leva med.”

 

Rob Bell

 

 

Uppdaterat den 8 juli 2017

"Om det är något fel med din Gud,

om han är kärleksfull den ena sekunden och grym nästa,

om din Gud kommer att straffa människor i evighet för de

synder de begick under den korta tid de levde på jorden,

kommer nämligen ingen marknadsföring - hur smart den

än är -

och inget övertygande språk

och ingen bra musik

och inget gott kaffe

att lyckas dölja denna sanna, ohållbara, oacceptabla och

förskräckliga verklighet."

 

Rob Bell

 

 

Uppdaterat den 7 juli 2017

"Vi läser i Uppenbarelseboken om den nya staden: Dess portar ska aldrig stängas om dagen - natt blir det inte där. Det är bara en liten detalj och det finns alltid en risk att vi tar små detaljer alltför bokstavligt, så bokstavligt att de till slut blir mindre sanna. Men portar är till för att hålla människor inne och att hålla människor ute. Om portarna aldrig stängs är människor fria att komma och gå som de vill."

 

Rob Bell

 

Uppdaterat den 6 juli 2017

 

"Omkring en miljard människor runtom i världen saknar idag tillgång till rent vatten. I den kommande världen kommer det att finnas rent vatten åt alla. Att arbeta för att alla ska få rent vatten redan idag är att delta i den kommande världens liv. Det är vad som händer när framtiden dras in i nuet."

 

Rob Bell

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Vilken bild av Gud ger oss detta är en av de frågor han ställer och som också vi behöver ställa oss? En ”helig Gud”, ”en stor Gud” säger de som till varje pris försvarar tanken på denna eviga ångest. Vad är det för helighet som tillfredsställs av en så ohygglig plåga? Det man kallar helighet är inget annat än sadism av grövsta sort. Att hävda en sådan tanke är att dra den allra största vanära över Gud. Att många människor vänder sig bort från en sådan Gud är inget att förvåna sig över!

Att människor automatiskt ska hamna där , utan egen förskyllan, därför att de inte nåddes av budskapet om räddning, eller därför att de inte vid något tillfälle i livet bad den rätta bönen, är tankar Bell ifrågasätter. Jag menar att han gör det med all rätt. Att tro så är att göra Gud och frälsningen alldeles för liten.

Han vänder sig också mot den självsäkerhet som kan finnas hos dem som menar sig vara innanför. Däremot välkomnar generöst alla som tror sig vara utanför. Jag kan inte se annat än att det är just den hållning Jesus hade. Den enda grupp ur kristen kultur som Jesus sa skulle går förlorad var en grupp övertygade karismatiska predikanter (Matt 7:22-23 ) Detta bör vi kristna tänka till över innan vi placerar andra där. Och till fariséerna sa han: ”Tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.”

Vi behöver den påminnelsen."SLUT CITAT

 

>>Riksevangelisten Torsten Åhman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

En av världens mest repekterade teologer, NT Wright,

"punkterar" här den helveteslära som är ett enda stort

missförstånd och som inte är vad Bibeln lär och inte heller

vad de första kristna lärde. Missa inte detta: >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

"Jag har reagerat starkt mot tron på helvetet som en fasansfull tortyr utan uppehåll och utan slut. Och lika starkt mot att Guds helighet är av sådan art att den kräver detta ofattbara och ändlösa lidande.

Att jag reagerat så starkt beror på att jag tycker illa om när man säger så om min Gud. Han är inte sådan. Han vredgas över det onda och när människor förstör livet för andra. När man utsuger och plågar och förnedrar och förstör. Men han är inte sådan att något i hans natur finner tillfredställelse över att själv plåga andra. Det är inte helighet. Jag delar inte en sådan tro.

Jag reagerar därför att det för upp stenbumlingar på vägen som gör det svårt för ärliga gudssökare att tro.

Jag reagerar därför att det ger trons motståndare onödig och kraftfull ammunition.

Men framför allt reagerar jag därför jag inte tror att detta är sant." SLUT CITAT

 

>>Riksevangelist/ pastor Torsten Åhman

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Torsten Åhman skriver:

Jag tror alltså på den dubbla utgången – men inte på den eviga pinan.

...Sedan är det min övertygelse att den stora majoriteten till slut kommer att räddas till detta liv. Att Jesus seger är mycket större än vi vanligtvis föreställer oss. Gud är ingen sektledare."

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Från och till dyker debatten upp om huruvida det finns ett

Evigt pinorum kallat Helvetet där människor som inte tagit

emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare ska pinnas

i ett evigt eldsinferno.

 

Stefan Swärd är en förespråkare av den läran och han har

också gett ut en bok med det budskapet.

Riksevangelisten och pastorn Torsten Åhman skriver

dock på sin blogg en berättigad invänding mot denna helveteslära följande:

 

"Man undrar verkligen om Swärd, som är en god människa med starka engagemang, har dragit konsekvenserna av vad han säger sig tro på. Då skulle han väl knappast kunna skriva så här på sin blogg: ”Det var ett skojigt frukostseminarium i Stockholm i morse där vi diskuterade frågan om helvetet, arrangör Svenska Evangeliska Alliansen. Överfullt hos EFS -café utsikten.

Han skriver boken för att vi ska få större klarhet och frimodighet i vår förkunnelse av helvetet. Detta ovannämnda ingår alltså i det budskap en modern sökare ska ta till sitt hjärta. Hur ska detta kunna kallas ”goda nyheter”?

Varför har predikan om helvetet tystnat, undrar författaren. Är det underligt att den predikan tystnat när människor som lyssnar associerar till en så förfärande företeelse att Auschwitz och Treblinka bleknar? Och till en så ohygglig gudsbild som följer på detta?" SLUT CITAT Läs hela bloggposten >>HÄR

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX